188 support-cn

Gökhan Karakülah和doeva Eskier

Gökhan Karakülah和doeva Eskier

Gökhan Karakülah,博士,计算生物学家,专注于下一代测序和多组学分析。Karakülah博士的研究主要集中在非编码基因和重复元件,特别是转座元件,以及它们在生物过程中的作用,如发育和疾病。

doeva Eskier是一名博士候选人,专攻计算生物学领域。他们的研究重点是非编码基因组元素的下一代测序和多组学分析,特别是转座子元素。
Gökhan Karakülah和doeva Eskier

最新文章来自Gökhan Karakülah和doeva Eskier看到所有

流行的BMC系列博客标签

档案

查看档案